Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

PZU Wojażer

PZU Wojażer to ubezpieczenie turystyczne skierowane do osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych, służbowych czy z zamiarem uprawiania sportów. Zapewnia ono podróż bez zmartwień dla całej rodziny i kosztuje od 5 zł dziennie.

 

Zakres ubezpieczenia

 

Podstawowy zakres umowy ubezpieczenia obejmuje koszty leczenia oraz assistance. Zapewnia zwrot kosztów m.in. za:

 • wizyty u lekarza (także stomatologa),

 • badania,

 • operacje i zabiegi,

 • transport medyczny (do lekarza lub szpitala i do domu),

 • poszukiwanie osoby zaginionej i pierwszą pomoc medyczną, np. w górach,

 • transport zwłok do Polski,

 • leki, opatrunki, protezy, okulary korekcyjne.

 

Rozszerzona ochrona

 

Polisę Wojażer można rozszerzyć o ubezpieczenia dodatkowe. Należą do nich:

 • Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków,

 • Odpowiedzialność Cywilna,

 • Ubezpieczenie Bagażu podróżnego,

 • Ubezpieczenie Rezydenta,

 • Rozszerzony Pakiet Assistance,

 • Assistance Pakiet Rodzina,

 • Assistance Pakiet Dziecko/Osoba niesamodzielna,

 • Assistance Pakiet Biznes,

 • Assistance Pakiet Sport,

 • Assistance Pakiet Rowerzysta.

 

Ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku można zawrzeć jedynie jako odrębną umowę. Należy to zrobić na 3 dni robocze od dnia podpisania umowy z organizatorem imprezy bądź opłacenia kosztów z tego tytułu.

 

Ponadto podstawowa ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

 • Koszty leczenia związane z zaostrzeniem lub powikłaniami choroby przewlekłej;

 • Ryzyka wynikające z rekreacyjnego uprawiania narciarstwa lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych, wyczynowego uprawiania sportu, uprawiania sportów wysokiego ryzyka;

 • Ryzyka wynikające z wykonywania pracy fizycznej;

 • Ryzyka wynikające z aktów terroryzmu, działań wojennych, stanu wyjątkowego lub stanu wojennego.

 

Wyłączenia

 

Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia towarzystwo określa sytuacje, w których nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody. Zazwyczaj dotyczą kosztów leczenia powstałych w wyniku lub następstwie m.in.:

 • Leczenia przekraczającego zakres niezbędny dla przywrócenia stanu zdrowia ubezpieczonego umożliwiającego mu powrót lub transport do domu albo do placówki medycznej w kraju stałego zamieszkania;

 • Znajdowania się pod wpływem alkoholu i środków odurzających;

 • Leczenia chorób przewlekłych;

 • Leczenia sanatoryjnego, profilaktycznego, helioterapii, medycyny niekonwencjonalnej;

 • Zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania, w tym nerwic;

 • Przerwania ciąży, sztucznego zapłodnienia lub innego leczenia niepłodności lub ograniczonej płodności;

 • Leczenia chorób przenoszonych drogą płciową, AIDS, leczenia stanów związanych z nosicielstwem wirusa HIV;

 • Chorób wynikających z alkoholizmu;

 • Udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu;

 • Aktów terroryzmu, działań wojennych, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego.

PZU nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez ubezpieczonego bez zgody Centrum Alarmowego PZU.

 

Kilka słów o firmie

 

Towarzystwo ubezpieczeniowe PZU jako Powszechny Zakład Ubezpieczeń powstało w 1803 roku na ziemiach polskich. Obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej.

 

Grupa PZU zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową oferując polisy majątkowe, na życie, komunikacyjne czy też turystyczne. Ponadto firma prowadzi też działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

 

 Więcej informacji o PZU Wojażer przeczytasz pod tym linkiem: https://rankomat.pl/pzu/ubezpieczenia-turystyczne