Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Więcej informacji Akceptuj

FAQ

1. Co to jest suma ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia to wskazana w umowie ubezpieczenia kwota, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności towarzystwa za szkody powstałe w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Dla każdego ze składników polisy określa się odrębne sumy ubezpieczenia.

W przypadku ubezpieczenia NNW wypłacana jest określona część sumy ubezpieczenia. Świadczenie za stały uszczerbek na zdrowiu zależne jest od stopnia uszkodzenia ciała. W przypadku śmierci ubezpieczonego, rodzina otrzyma 100% SU bądź określoną w OWU część (w niektórych towarzystwach może to być np. 50% czy 60% SU).

2. Co to są koszty leczenia?

Ubezpieczenie kosztów leczenia obejmuje wszystkie niezbędne i udokumentowane koszty świadczeń medycznych ubezpieczonego, który w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, zaistniałym w okresie ubezpieczenia w trakcie podróży musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w kraju miejsca zdarzenia,. Towarzystwo pokrywa koszty do określonej w polisie sumy ubezpieczenia KL.

Do kosztów leczenia można zaliczyć m.in. pobyt i leczenie w szpitalu, wizyty lekarskie, badania, zabiegi i operacje zlecone przez lekarza, zakup niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, transport między placówkami medycznymi. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie pokrywają kosztów planowanego leczenia za granicą.

3. Co to jest NNW?

NNW to Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od jakiejkolwiek choroby, będące bezpośrednią i wyłączną przyczyną zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Każde z towarzystw określa w OWU tabelę stopnia uszczerbku na zdrowiu i na jej podstawie ustala wysokość świadczenia. W przypadku śmierci ubezpieczonego, osoby uposażone otrzymują 100% (lub określoną część) sumy ubezpieczenia NNW.

4. Co to jest Assistance?

Assistance obejmuje usługi świadczone w związku ze zdarzeniami zaistniałymi w okresie ubezpieczenie w trakcie podróży, polegające na udzielaniu informacji i organizowaniu pomocy. Assistance jest obligacyjnym elementem każdej polisy na wyjazd zagraniczny. Towarzystwa, oferują rozszerzenie assistance o dodatkowe usługi.

Pomoc Assistance może obejmować m.in. całodobowy dyżur centrum alarmowego, doraźną pomoc medyczną, transport ubezpieczonego, wcześniejszy powrót ubezpieczonego, pomoc prawną, opiekę nad nieletnimi dziećmi, podróż osoby towarzyszącej, transport zwłok ubezpieczonego.

5. Czym jest OC w ubezpieczeniu turystycznym?

OC to Odpowiedzialność Cywilna. W przypadku ubezpieczenia turystycznego dotyczy sytuacji z życia prywatnego. Towarzystwa odpowiadają za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w trakcie podróży zagranicznej lub krajowej, wyrządzone osobom trzecim w okresie ubezpieczenia, do naprawienia których ubezpieczonego zobowiązują przepisy prawne.

Towarzystwa określają odrębną sumę gwarancyjną dla Odpowiedzialności Cywilnej. W przypadku szkód osobowych ubezpieczyciel pokrywa koszty do wysokości sumy gwarancyjnej, natomiast za szkody na mieniu jedynie określoną jej część.

Przykład: Wybraliśmy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z sumą 50 000 zł, a towarzystwo określa maksymalną wysokość odszkodowania - 20% sumy gwarancyjnej (w skrócie SG) za szkody na mieniu. Jeżeli dojdzie do szkody, za którą jesteśmy odpowiedzialni, ubezpieczyciel wypłaci maksymalnie 50 000 zł za szkody na osobie (np. złamania kończyn) lub 10 000 zł za szkody na mieniu (np. na sprzęcie narciarskim).

6. Co obejmuje ubezpieczenie bagażu?

Bagaż podróżny rozumiany jest jako rzeczy należące do ubezpieczonego, będące w jego posiadaniu i służące do jego użytku podczas podróży zagranicznej. Ochroną mogą zostać objęte np. przedmioty osobistego użytku wraz z walizkami, torbami, plecakami, pojedyncze rzeczy przewożone w formie upominku oraz sprzęt komputerowy, telefony, kamery, sprzęt fotograficzny. Towarzystwa jednak nie zawsze uwzględniają wszystkie wymienione przedmioty, dlatego należy sprawdzić w OWU, co obejmuje ubezpieczenie i jakie rzeczy mogą być wyłączone z odpowiedzialności.

Ubezpieczyciel może wypłacić odszkodowanie np. w przypadku udokumentowanej kradzieży, zaginięcia, gdy bagaż był strzeżony, utraty, zniszczenia, zdarzenia losowego czy wypadku środka komunikacji. Należy zwrócić uwagę na sposób zabezpieczenia swojego mienia, jeżeli bowiem bagaż nie był odpowiednio strzeżony, towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

7. Co to jest choroba przewlekła?

Chorobę przewlekłą rozumie się jako wszelkie choroby, które mają trwały charakter, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi lub wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego.

Jako przykładowe choroby przewlekłe, można wymienić: stwardnienie rozsiane, choroby układu krążenia, choroby wieńcowe, epilepsję, cukrzycę, astmę, nadciśnienie, silne alergie, przewlekłe choroby układu oddechowego, chorobę Alzheimera, osteoporozę, niedoczynność tarczycy. Należy pamiętać, że uwzględniając choroby przewlekłe w polisie turystycznej, trzeba liczyć się ze zwyżkami ceny.

8. Co to jest EKUZ?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatnym ubezpieczeniem na czas wyjazdu. Wyrabiana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia i obowiązuje na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii).

Ubezpieczenie NFZ nie posiada górnej granicy kosztów leczenia, jednak część opłat za opiekę medyczną należy ponieść z własnej kieszeni. To, ile zapłacimy z kartą EKUZ, zależne jest od kraju, do którego się wybieramy. Darmowe ubezpieczenie nie pokryje również kosztów wizyt w prywatnych gabinetach oraz szpitalach, a także transportu medycznego do Polski. NFZ zaleca wykupienie dodatkowej ochrony w postaci polisy turystycznej.

9. Co to jest karencja?

W przypadku zakupu ubezpieczenia turystycznego już będąc za granicą, stosuje się kilkudniowy okres karencji. Jest to czas, w którym ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Okres ten jest ustalany przez każde towarzystwo indywidualnie i wynosi od 2 do 7 dni.

Przykład: Jeżeli 1 lipca znajdujesz się poza granicami Polski i zakupisz ubezpieczenie turystyczne, ochrona będzie obowiązywać dopiero od 4 lipca (przy 2-dniowym okresie karencji).

10. Co to jest OWU?

OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia to dokument, w którym znajdziemy wszystkie szczegóły wybranego ubezpieczenia oraz to, na jakich warunkach je zawieramy. Każdy produkt ubezpieczeniowy posiada OWU i podpisując umowę z Towarzystwem potwierdzamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w danym dokumencie.

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia znajdziemy między innymi: zakres i przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa, sposób zawarcia umowy oraz dochodzenia roszczeń, informacje dotyczące postępowania po wystąpieniu szkody, zasady ustalania kwoty odszkodowania, a także obowiązki ubezpieczonego oraz ubezpieczyciela.